Disclaimer & privacy

Deze website is eigendom van Het Winkelweb West-Vlaanderen

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Het Winkelweb West-Vlaanderen
Leiestraat 22 
B- 8500  Kortrijk

Telefoon: +32 56 28 09 21
E-mail: info@hetwinkelweb.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Het Winkelweb West-Vlaanderen of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Winkelweb West-Vlaanderen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Het Winkelweb West-Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Winkelweb West-Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Winkelweb West-Vlaanderen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Winkelweb West-Vlaanderen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Winkelweb West-Vlaanderen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Privacybeleid

Bedankt voor je bezoek aan www.hetwinkelweb.be, eigendom van vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen, gevestigd te 8500 Kortrijk, Leiestraat 22, België.

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Hij regelt de privacyregels die op onze website gelden.

Bij je eerste bestelling zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Privacy Policy en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Je bestelling impliceert in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy.

Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. Algemeen

Wij leven de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoongegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je meedeelt bij je bestelling of registratie

Je naam en voornaam, je contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van je computer of netwerkverbinding.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

We kunnen gebeurlijk cookies plaatsen op je computer of tablet.  Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door onze server en geplaatst op de harde schijf van je computer. Met die cookies kunnen we je bezoek aan onze website vergemakkelijken: het helpt ons om je taalvoorkeur te onthouden, je bestelmandje bij te houden, je bestelformulieren vooraf in te vullen.  Het laat ons bovendien toe om met behulp van Google Analytics of andere programma’s beter te begrijpen hoe bezoekers doorheen onze website surfen. 

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van je internetbrowser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan wel betekenen dat je bepaalde functies op onze website niet kan gebruiken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

We verzamelen je persoonsgegevens om:

  • Je bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren;
  • Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
  • Met het oog op direct marketing;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis per e-mail.

3.3.      Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail of per brief,.  Voeg steeds een kopie van je identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om jou gaat.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als je dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren.  Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die je ons verstrekt.

6. Recht van verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt.  In dat geval kan je ons per e-mail hiervoor contacteren. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van je bestelling.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van je persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot je registratieadres. Je bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf jouw computer of IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die je bezoekt.

8. Algemene bepalingen

8.1. Aanpassingen

Als deze Privacy Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf je eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

8.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

8.3. Aanvaarding

Door de Website te gebruiken, aanvaard je alle bepalingen ervan en stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

8.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop we je gegevens verzamelen kan je contact opnemen met ons op het volgend adres: vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen, gevestigd te 8500 Kortrijk, Leiestraat 22, België of per email: info@ocwest.be.

Alle mededelingen van ons aan jou gebeurt via de Website of per e-mail.

© Sirius Legal law firm, Excelsiorlaan 13, B-1933 Zaventem, Belgium.  All rights reserved.  www.siriuslegal.be 

  

ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen toepassingsgebied

1.1 Door tijdens uw registratieprocedure het daartoe bestemde vakje aan te kruisen onderaan de

Algemene Deelnamevoorwaarden, gevolgd door de vermelding “ik verklaar me onvoorwaardelijk

akkoord met de bovenstaande Algemene Deelnamevoorwaarden”, worden huidige Algemene

Deelnamevoorwaarden integraal en uitsluitend van toepassing op de deelname van de

onderschrijvende webshop, hierna “Deelnemende webshop of website” aan Het Winkelweb West-

Vlaanderen en komt er tussen partijen huidige “Overeenkomst” tot stand.

1.2 Het Winkelweb West-Vlaanderen wordt opgezet door en is eigendom van vzw

Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Leiestraat 22, 8500 Kortrijk, hierna “OC West” en heeft als doel

om enerzijds e-commerce te promoten als volwaardig verkoopskanaal ten aanzien van consumenten

en anderzijds om de Deelnemende Webshops de kans te geven om zichzelf in de kijker te zetten.

1.3 Hiertoe werd er een website opgericht door OC West op de internetadressen

www.hetwinkelweb.be, hierna de “Website”.

Artikel 2: Specifieke voorwaarden voor deelname

2.1 De Deelnemende webshop dient op het ogenblik van zijn inschrijving, bij het volgen van een

individueel traject begeleid door een Innovatiecoach, aan volgende voorwaarden te voldoen:

- De deelnemende webshop is minimum twee jaar eigenaar van een handelsonderneming. Bij

een handelsonderneming met een bestaande webshop als enige verkoopskanaal wordt de

deelname automatisch geweigerd.

- De deelnemende webshop moet in de mogelijkheid zijn om zonder inbreng van

bankwaarborgen deel te nemen aan het project Winkelweb West-Vlaanderen.

Elke deelnemende webshop of website engageert zich om zijn gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen te wijzigen of te vervolledigen, in het bijzonder door toevoeging of wijziging van de

correcte url van zijn website, het correct e-mailadres en een correct telefoonnummer. Dit kan via de

KBO private search. Voor meer informatie kan u terecht bij de FOD Economie.

2.2 De Deelnemende Webshop of website zal goederen of diensten verkopen aan consumenten.

Zijn webshop zal met dit doel opgenomen worden op de Website.

2.3 De Aanbiedingen in de webshop van de Deelnemende Webshop of website mogen niet in

strijd zijn met de openbare orde en goede zeden of geldende (consumenten-)wetgeving, mogen niet

discriminerend zijn, de persoonlijke levenssfeer schenden, de werking van de Website verhinderen,

oproepen tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten

(waaronder o.m. merken, databankrechten, en auteursrechten) van anderen, in welk geval OC West

zich het recht voorbehoudt om éénzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de Deelnemende

Webshop te verwijderen van de lijst met deelnemende webshops op haar Website en om de pagina

voorzien voor de Deelnemende Webshop en alle links naar die webshop, te verwijderen van de

Website.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

4.1 De Deelnemende Webshop of website is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn

website, de werking van zijn webshop, de door hem aangeboden producten of diensten, de

Aanbiedingen, de levering en alle contacten en afspraken met de bezoeker/koper die zich op de

website van de Deelnemende Webshop of website begeeft en desgevallend een overeenkomst afsluit

met de Deelnemende Webshop of website.

4.2 OC West kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites van

de Deelnemende Webshops, noch voor de beschikbaarheid of de wettigheid van de Aanbieding of

van de voorwaarden daaraan verbonden, aangeboden door de Deelnemende Webshop of website,

noch voor de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze Deelnemende

Webshops, van de levering, de garantie of enig ander aspect van de transactie tussen de

bezoeker/koper en de Deelnemende Webshop. Evenmin is OC West aansprakelijk voor de inhoud van

deze webshops en voor de gebeurlijke inbreuken die op deze websites gemaakt zouden kunnen

worden op de rechten van derden.

4.3 Meer in het bijzonder, OC West wijst alle aansprakelijkheid af indien:

• de Deelnemende Webshops of websites hun Aanbiedingen of andere verplichtingen ten

opzichte van de bezoeker/koper niet uitvoeren;

• de Deelnemende Webshops of websites de voorgestelde voorwaarden van hun Aanbiedingen

wijzigen of niet respecteren;

• de Aanbieding, na aanvaarding ervan door de bezoeker/koper maar vóór uitvoering door de

Deelnemende Webshop of websites wordt ingetrokken, ongeacht of deze intrekking

afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;

• de prijs van de Aanbieding na de aanvaarding door de bezoeker/koper van deze Aanbieding

stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave

van een geldige reden;

• de Aanbieding of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een

inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en

Consumentenbescherming;

• de Deelnemende Webshops of websites een inbreuk zouden plegen op enige andere

geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van bezoekers/kopers, andere

Deelnemende Webshops of websites of derden;

• elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen Deelnemende Webshops of

websites en bezoekers/kopers.

4.4 De Deelnemende Webshop of website zal OC West dan ook vrijwaren voor elke aanspraak

van bezoekers/kopers, overheden of derden ten opzichte van OC West m.b.t. inbreuken van welke

aard ook en zal OC West geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ten gevolge van een

inbreuk van de Deelnemende Webshop.

4.5 OC West besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van haar Website.

Deze Content is echter onderhavig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt ter

beschikking gesteld van de bezoeker/koper en Deelnemende Webshop of website zonder expliciete of

impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. OC West is niet aansprakelijk voor schade

ingevolge het gebruik van de Content op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek,

noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content.

4.6 OC West stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24 uur op 24 en 7

dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en

gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren,

kan OC West evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van

normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt OC West

alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal

aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen

niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van OC West. Zij geven in geen enkel geval

aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

4.7 OC West besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links

naar de websites van de Deelnemende Webshops of websites op de Website, aan de behoorlijke en

tijdige publicatie van de Aanbiedingen en Voordeelcodes en aan het verzenden van e-mails met de

verschillende Aanbiedingen aan de bezoekers. OC West kan echter niet garanderen dat deze links te

allen tijde werken en dat de publicatie van Aanbiedingen en Voordeelcodes juist is. In geval van

normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of materiële onjuistheid van de

Aanbiedingen of Voordeelcodes die uitsluitend aan OC West te wijten is, doet OC West alles mogelijk

om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen of te verbeteren. OC West kan evenmin

garanderen dat de e-mails die zij zal verzenden aan de bezoeker tijdig en goed toekomen, volledig en

leesbaar zijn. Bovenstaande kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige

schadevergoeding of sanctie in hoofde van OC West.

4.8 OC West garandeert geenszins dat de door bezoekers/kopers of Deelnemende Webshops of

websites per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door

derden. OC West is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen

en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Artikel 5: Einde van de Overeenkomst

OC West behoudt zich recht voor om in geval van schending van huidige Algemene

Deelnamevoorwaarden door de Deelnemende Webshop of website éénzijdig en zonder voorafgaande

ingebrekestelling de Overeenkomst te beëindigen met vordering tot schadevergoeding. OC West zal

dan de Deelnemende Webshop verwijderen van de deelnemerslijst, evenals de gepersonaliseerde

pagina op haar Website van de Deelnemende Webshop of website en alle links die hiernaar zouden

verwijzen, onverminderd het recht voor OC West om verdere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

OC West is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele

eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De Deelnemende Webshop

verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van

elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of

door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk,

de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de

logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de

slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend

element van de Website.

Artikel 7: Privacy Policy

De Privacy Policy van toepassing op de Website is volledig van toepassing op huidige Algemene

Deelnamevoorwaarden en er wordt dan ook integraal naar verwezen. De Deelnemende Webshop of

website die huidige Algemene Deelnamevoorwaarden heeft aanvaard, verklaart hierbij eveneens

kennis genomen te hebben van de Privacy Policy en deze goed te keuren en te aanvaarden. U kan

de Privacy Policy hier (http://www.hetwinkelweb.be/disclaimer-privacy) raadplegen.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Huidige Algemene Deelnamevoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in

overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

8.2 De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te

oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze

Algemene Deelnamevoorwaarden.